CAR Brussel

Doelgroepen

Het centrum voor ambulante revalidatie Brussel staat in voor multidisciplinair onderzoek en
behandeling van kinderen en jongeren van 2 jaar tot 19 jaar, met uiteenlopende problematieken op
het vlak van ontwikkeling en gedrag:

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door aandachts- en
concentratieproblemen, impulsiviteit (handelen zonder eerst te overwegen wat de consequenties
zijn) en/of hyperactiviteit (overactief). Deze kenmerken worden bij veel kinderen opgemerkt, maar
bij kinderen met ADHD zijn deze kenmerken in die mate aanwezig dat er beperkingen zijn in het
functioneren (schools, sociaal, emotioneel). Niet alle kinderen met ADHD komen in aanmerking voor
onderzoek en behandeling in ons centrum. Enkel wanneer ADHD samengaat met een aantal andere
problemen of stoornissen wordt het kind opgenomen voor onderzoek/behandeling. De meest
voorkomende stoornissen die samengaan met ADHD zijn:

 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Leerstoornissen
 • Autismespectrumstoornissen
ASS (Autismespectrumstoornis)

Autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door kwalitatieve
tekorten op 2 domeinen: beperkingen in de sociale communicatie en interactie enerzijds en
repetitief gedag en specifieke interesses anderzijds. Kinderen met autisme hebben het moeilijker om
sociale relaties aan te gaan, sociale regels te begrijpen, begrijpen communicatie en taal verkeerd,
voeren moeilijker een heen-en-weergesprek,… Daarnaast hebben ze het ook moeilijk met
veranderingen en onverwachtse gebeurtenissen, ze vragen veel structuur en voorspelbaarheid, zijn
weinig flexibel in hun denken. Vaak hebben ze specifieke interesses en maken ze stereotiepe
bewegingen. Deze moeilijkheden kunnen zich op verschillende manieren uiten en met een
verschillende intensiteit of ernst voorkomen. Wat betekent dat mensen met autisme heel erg van
elkaar kunnen verschillen. Vandaar dat men de term autismespectrumstoornis gebruikt om zo te
verwijzen naar de grote diversiteit waarin de stoornis zich uit. Wel is er steeds een duidelijke en
ernstige impact op het dagelijks functioneren. Een autismespectrumstoornis heeft vaak een grote
impact op meerdere ontwikkelingsgebieden. Er is vaak een combinatie met o.a. andere
ontwikkelingsstoornissen, ontwikkelingsvertraging, leerstoornissen of verstandelijke beperking.

Complexe ontwikkelingsstoornissen

Deze stoornissen kunnen zich situeren op verschillende domeinen:

 • Spraak en taal
 • Schoolse vaardigheden
 • Grove en fijne motoriek
 • Visuele en auditieve perceptie
 • Visueel-ruimtelijk inzicht
 • Sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling
 • Aandacht en concentratie
 • Geheugen

Om in aanmerking te komen voor multidisciplinaire revalidatie moeten er problemen zijn op
verschillende domeinen. Kinderen uit deze groep worden in beperkte mate en na overleg
opgenomen voor onderzoek en behandeling. Meestal wordt hierbij de voorkeur gegeven aan de
cliënten op kleuterleeftijd.

Verstandelijke beperking

Bij kinderen met beperkte verstandelijke mogelijkheden gaat de beperking in het intellectueel
functioneren gepaard met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid. De algemene ontwikkeling
verloopt over de ganse lijn beduidend trager dan normaal mag verwacht worden. Het centrum richt
zich tot kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Wanneer de mentale handicap samengaat
met stoornissen in de psychosociale ontwikkeling, de taalontwikkeling, de motorische en/of
perceptuele ontwikkeling, kan, na onderzoek, behandeling opgestart worden. Deze behandeling is
vooral gericht op een betere integratie van de kinderen in het dagelijks leven: thuis, op school, in de jeugdbeweging enz.

Gedrags- en emotionele problemen

Gedragsmoeilijkheden uiten zich in negatief, uitdagend, opstandig en soms agressief gedrag. Het
gedrag maakt dat het kind het moeilijk heeft om sociaal en maatschappelijk te functioneren doordat
het vaak in conflict komt, het gedrag niet aanvaardbaar is, … Emotionele moeilijkheden worden gekenmerkt door veelvuldige en intense negatieve gevoelens zoals verdriet, angst, schaamte. Het maakt dat kinderen minder participeren aan het dagelijks leven, moeilijkheden ondervinden in hun
sociaal leven of lichamelijke klachten beginnen te ervaren. Gedrags- en emotionele moeilijkheden
kunnen te verklaren zijn vanuit een gedrags- of emotionele stoornis. Dan is het gedrag een primair
probleem. Vaak gaan dergelijke moeilijkheden ook gepaard met andere ontwikkelings- en/of
leerstoornissen. Hierbij zijn het gedrag en de emotie eerder een gevolg van een andere problematiek: laag zelfbeeld, gepest worden, faalangst, moeite met schools presteren, moeilijkheden met veranderingen en sensorische prikkels. Enkel indien de gedrags- en/of emotionele problemen samengaan met andere problemen/stoornissen in de ontwikkeling, komt het kind in aanmerking voor onderzoek of behandeling.

Het betreft steeds complexe problematieken waarbij verschillende functioneringsproblemen op
elkaar inwerken. 

Heb je nog meer vragen over onze werking of wil je meer praktische informatie, neem gerust contact met ons op.

Aanmeldingsformulier

Meer informatie met betrekking tot aanmeldingsvoorwaarden en onze werking kan u hier terugvinden.

Administratieve gegevens

RPR CAR Brussel vzw: Brussel
ondernemingsnummer 0408 347 927
erkenningsnummer R 254
VAZG nummer 953 104 18


© 2020 CAR Brussel, All Rights Reserved