CAR Brussel

PATIËNTENRECHTEN

Sedert 2002 heeft België een wet die uw rechten als patiënt duidelijk omschrijft. Tegelijk legt deze wet de basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de zorgverlener.
De overheid stelde hieromtrent een algemene brochure op, waarin u heldere informatie over uw rechten als zorggebruiker kan vinden. 

Verder geven we u onderstaand meer toelichting met betrekking tot onze werking:

Privacy

Voor de bepalingen inzake privacy wordt rekening gehouden met de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere Europese regelgeving waarin bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy worden opgenomen, evenals de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in de lidstaten met haar wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van voor de sector toepasselijke goedgekeurde gedragscodes.

Via onze privacyverklaring en ons gegevensbeschermingsbeleid kan u meer informatie vinden over de manier waarop we uw gegevens verwerken.

 • Alle medewerkers van het centrum - evenals stagiairs - zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • De hulpverlener verbindt er zich toe de verwerking van de persoonsgegevens enkel te gebruiken voor een optimale uitvoering van het revalidatieprogramma, de aanvraag tot tenlasteneming door het Agentschap Zorg en Gezondheid en het administratief beheer van het dossier.
 • Krachtens de overeenkomst tussen het centrum en het Agentschap Zorg en Gezondheid, is de hulpverlener verplicht verslagen te sturen naar de medisch adviseur van het ziekenfonds van de revalidant en naar de verwijzende arts.

Behoudens deze verslagen zullen geen gegevens met betrekking tot de revalidatie aan derden overgemaakt worden zonder de schriftelijke toestemming van de revalidant, dewelke jaarlijks wordt bevraagd aan de ouders/voogd. 

 • De revalidant heeft het recht om voor de op hem betrekking hebbende gegevens een aanvraag in te dienen tot inzage, verbetering, wissing, beperking van de verwerking, verkrijgen van een kopie, overdracht naar een andere verwerker, bezwaar tegen enige verwerking, dit alles conform artikel 15 tot en met artikel 22 van de GDPR. Zie hiervoor het betreffende aanvraagformulier. De betrokken coördinator is het centraal aansprekingspunt voor vragen. Wanneer een vraag naar inzage en/of afschrift van dossier komt, wordt dit steeds gemeld aan de betrokken coördinator, dewelke de verdere afhandeling opvolgt. De revalidant die van deze rechten wenst gebruik te maken kan zich tevens wenden tot de directie van het centrum via kristof.carpentier@carbrussel.be met als onderwerp ‘Privacy’.
 • Het centrum kan foto’s, filmpjes en geluidsopnames nemen van uw kind in het kader van revalidatie. Het beeldmateriaal zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden (vb, website, folders,…).  Hiervoor wordt jaarlijks schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouders/voogd van het kind. 
 • Het centrum werkt soms mee aan wetenschappelijk onderzoek. Bij wetenschappelijk onderzoek worden gezondheids- en sociologische gegevens op een gecodeerde wijze doorgegeven. Dit betekent dat de wetenschappers niet over persoonsgegevens kunnen beschikken. Voor de verwerking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek vragen wij altijd eerst de uitdrukkelijke toestemming. Medewerking kan een belangrijke steun betekenen voor het wetenschappelijk onderzoek en kan van belang zijn voor zowel huidige als toekomstige zorggebruikers bij het centrum.
 • Als hierover nadere inlichtingen gewenst zijn, kan men zich richten tot de directie van het centrum.
Klachtenprocedure

Het team van CAR Brussel vzw streeft naar hoge kwaliteit van zorg en een zorgvuldige manier van (samen)werken.

Ondanks ieders inzet, kan het toch gebeuren dat iets niet helemaal aan uw verwachtingen beantwoordt en dat u een klacht heeft over onze werking.

In eerste instantie raden we u aan om uw klacht rechtstreeks te richten tot de betrokken coördinator van het revalidatiecentrum en/of hun leidinggevende (02 428 45 50). Op die manier kunnen zij trachten om aan uw verwachtingen tegemoet te komen. Alle medewerkers in ons centrum staan op elk moment, op een begripvolle en professionele manier, open voor uw feedback.

Wij nemen dan zo snel mogelijk met u contact op en onderzoeken de klacht conform onze interne klachtenprocedure.

Een klacht kan ook ingediend worden via volgende kanalen:

 • per email aan kristof.carpentier@carbrussel.be (directie) met als onderwerp ‘Klacht’
 • per post, gericht aan de directie, naar volgend postadres: Carton de Wiartlaan 128, 1090 Jette

Indien de zorggebruiker de voorgestelde oplossing onvoldoende vindt kan hij zich wenden tot de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG) van vzw Psyche. De onafhankelijke ombudspersoon is gebonden aan beroepsgeheim, oefent de ombudsfunctie volledig onafhankelijk uit en neemt een strikte neutraliteit en meerzijdige partijdigheid in acht. 
Contact kan genomen worden door middel van:

 • telefoon: je spreekt je boodschap in op het antwoordapparaat, waarbij je je contactgegevens achterlaat. De ombudspersoon neemt daarop binnen de 3 werkdagen contact.
 • mail: info@oogg.be
 • website: www.oogg.be
 • de chat-functie
 • indien bovenstaande moeilijk is voor de zorggebruiker, kan beroep worden gedaan op de coördinator van het CAR om een afspraak te maken bij de ombudspersoon.

De aanmelder kan er voor kiezen de klacht anoniem te laten behandelen.

Aanmeldingsformulier

Meer informatie met betrekking tot aanmeldingsvoorwaarden en onze werking kan u hier terugvinden.

Administratieve gegevens

RPR CAR Brussel vzw: Brussel
ondernemingsnummer 0408 347 927
erkenningsnummer R 254
VAZG nummer 953 104 18


© 2020 CAR Brussel, All Rights Reserved