CAR Brussel

KRACHTLIJNEN EN PRIORITEITEN

Multidisciplinair
Ons team is samengesteld met medici, paramedici, psychologen, maatschappelijk werkers en ondersteunende diensten. Een eerste fundamenteel kenmerk van onze werking is de samenwerking tussen de verschillende disciplines als multidisciplinair team. De samenstelling van het team waarborgt de noodzakelijke deskundigheid om tegemoet te komen aan de complexe problematieken. De teamleden stemmen hun individuele werkzaamheden op elkaar af vanuit een gezamenlijke visie en op basis van een geïntegreerd plan. De integratie van het kind wordt nagestreefd op het individueel niveau, op het gezinsniveau en op het omgevingsniveau.
Ambulante revalidatie op maat

Het revalidatieaanbod wordt afgestemd op de noden van het kind en zijn omgeving. Het team streeft
geïndividualiseerde doelstellingen na met aangepaste werkvormen. De therapiesessies kunnen
individueel en/of in groep doorgaan en ze kunnen variëren in duur (meestal van één tot twee uur).

Participatie van het kind en zijn gezin

Betrokkenheid van het kind en zijn ouders/familieleden is een voorwaarde bij het diagnostisch
onderzoek, het opstellen van het therapieplan, het behandelingsproces en bij de evaluatie van de
resultaten. Deze participatie is gebaseerd op wederzijds engagement en respect dat wordt
vooropgesteld tussen het kind, het gezin en de hulpverlener.
De ouders worden actief betrokken bij de onderzoeken en de behandelingen. Deze betrokkenheid
kan gaan van informatie-uitwisseling, bijwonen van en participeren aan diagnostische en
therapeutische sessies, tot actieve deelname aan ouderbijeenkomsten in groep.

Deskundige hulpverlening

De uitvoering van het revalidatieprogramma gebeurt op een weldoordachte manier en met gebruik
van wetenschappelijk onderbouwde middelen en methodieken. Het personeel is gekwalificeerd en
gespecialiseerd in de doelgroepen die in het centrum behandeld worden. Er is ruimte voor
deskundigheidsbevordering door een permanent bijscholings- en vormingsaanbod en door intern
overleg. Daarnaast werkt het team mee aan relevante wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Beperkte duur van de revalidatie

Zowel de onderzoeksfase als de behandelingsfase is beperkt in duur. De onderzoeksfase duurt
maximaal 3 maanden. De maximale behandelingsduur is afhankelijk van de doelgroep waartoe het
kind behoort en de evolutie van de vooropgestelde doelstellingen.

Netwerkvorming

Het team werkt samen met diverse andere diensten en voorzieningen in de Brusselse context. De
leerkrachten van de school en de Centra voor LeerlingenBegeleiding (CLB) zien wij als essentieel om
onze inclusiedoelstellingen bij de revalidatie te bereiken. Daarnaast hebben wij informatie-
uitwisseling en overleg met verschillende andere hulpverleningsvormen.
Andere hulpverleningsvormen kunnen zijn: de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS),
thuisbegeleidingsdiensten, Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), huisartsen, geneesheren-
specialisten, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, enz.
We verwijzen graag naar een tekst die samen met de revalidatiecentra is opgesteld: download pdf

GDPR

CAR Brussel vzw hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zijn verwerkt, in
het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van ons gegevensbeschermingsbeleid (hier vindt u de
volledige versie terug) wil CAR Brussel vzw op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens
beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hier rond zijn toegewezen en welke prioriteiten
CAR Brussel vzw heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.
Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met de directie van
CAR Brussel vzw.
Indien u solliciteert voor een vacature in CAR Brussel vzw gaat u akkoord met onze privacy policy die hier op de website terug te vinden is.

Professionele norm

Onze missie werd vertaald in een professionele norm, dewelke u hier kan terug vinden. Graag toetsen wij systematisch onze acties af aan de criteria van deze norm.

Heb je nog meer vragen over onze werking of wil je meer praktische informatie, neem gerust contact met ons op.

Aanmeldingsformulier

Meer informatie met betrekking tot aanmeldingsvoorwaarden en onze werking kan u hier terugvinden.

Administratieve gegevens

RPR CAR Brussel vzw: Brussel
ondernemingsnummer 0408 347 927
erkenningsnummer R 254
VAZG nummer 953 104 18


© 2020 CAR Brussel, All Rights Reserved