Privacy policy sollicitanten

Met huidig document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject in CAR Brussel vzw, te 1090 Jette

Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

 1. IDENTIFICATIE EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is CAR Brussel vzw, met maatschappelijke zetel te Carton de Wiartlaan 128, 1090 Jette en ondernemingsnummer 0408 347 927.

 • WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Familiale gegevens
 • Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken
 • Opleidings- en beroepsgegevens
 • Gerechtelijke gegevens
 • CV
 • Sollicitatiebrief
 • VOOR WELKE DOELEINDEN EN MET WELKE RECHTSGROND WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

 • BEWAARTERMIJN

Uw gegevens worden bewaard tot 1 jaar na het einde van het sollicitatietraject

 • ONTVANGERS EN DOORGIFTE

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

 • RECHTEN MBT VERWERKING VAN DE AAN ONS VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om

 • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt
 • Onjuiste gegevens te doen verbeteren
 • In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen
 • De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
 • De aan ons verstrekte gegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 • CONTACT

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Kristof CARPENTIER, directeur, op kristof.carpentier@carbrussel.be of 02 428 45 50.© 2020 CAR Brussel, All Rights Reserved